Regulaminy

CEL:

 • Upamiętnienie Bohaterstwa Żołnierzy Grupy Kampinos Armii Krajowej walczących na terenie Puszczy Kampinoskiej oraz w Powstaniu Warszawskim.
 • Promocja walorów Gminy Leszno, Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Popularyzacja i promocja sportu a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 • Aktywizacja i integracja różnych środowisk poprzez wspólne przygotowania do imprezy.

ORGANIZATOR I PARTNERZY

 • Organizatorem biegu są:
  Gmina Leszno, Zespół Sportowo-Rekreacyjny, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Adres Biura Zawodów: „Gościniec Julinek”, 05-840 Leszno, Julinek 6

Osoba odpowiedzialna za organizacje biegu:

David Khan, 661 299 131 dkhan@gminaleszno.pl

1.TERMIN I MIEJSCE, TRASA

Bieg odbędzie się 9 maja 2020 r. (sobota) ze startem i metą na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego „Gościniec Julinek”, 05-840 Leszno, Julinek 6.

 • Start biegu głównego na dystansie 10 km nastąpi o godzinie 10.00.
 • Start marszu Nordic Walking na dystansie 10 km nastąpi o godzinie 10.10
 • Długość trasy dla dystansu 10 km to jedna pętla prowadząca wzdłuż oznakowanych szlaków przebiegających przez teren Kampinoskiego Parku Narodowego. Fragmenty trasy będą oznaczone taśmą. Uwaga! Trasa bez atestu.
 • Na trasie biegu może występować: błoto, woda, korzenie, wzniesienia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia alternatywnej trasy biegu bez podania przyczyny (ze zmianą kilometrażu trasy włącznie).

2. POMIAR I LIMIT CZASU

 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.
 • Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na starcie i na mecie.
 • Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przedzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

3.PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

 • Punkt  zaopatrzony w wodę będzie znajdował się na ok. 6 km.
 • Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.
 • Organizator nie zapewnia pryszniców.

4.UCZESTNICTWO

 • Prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia  08 maja 2020 roku ukończą 16 lat.
 • Uczestnictwo osób nieletnich tylko za zgodą rodzica prawnego opiekuna. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wypełnienia zgodę/oświadczenie na uczestnictwo dziecka w biegu.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • Biuro będzie czynne:

– 8 maja (piątek)    w godzinach    16.00 – 19.00
– 9 maja (sobota)   w godzinach   08.00 – 09.45

 • W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe.
 • Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, pamiątkową koszulkę.
 • Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
 • Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w biegu. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Uczestników biegu obowiązuje regulamin Kampinoskiego Parku Narodowego dostępny na stronie internetowej www.kampinoski-pn.gov.pl oraz niniejszy regulamin.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących..
 • Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne i niezmienne. Obsługa medyczna będzie zlokalizowana w strefie startu/mety, dodatkowo na trasie będą poruszały się dwa medyczne patrole mobilne.
 • Organizator określa limit startujących w biegu na 400 osób. Limit ten może zostać podwyższony wedle uznania organizatora w porozumieniu z Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Organizator określa limit startujących w marszu Nordic Walking na 150 osób. Limit ten może zostać podwyższony wedle uznania organizatora w porozumieniu z Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego.

5.ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia on-line przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.datasport.pl
 • Rejestracja po 24 kwietnia NIE GWARANTUJE otrzymania pamiątkowej koszulki.
 • Zawodnicy poniżej 18. oraz powyżej 70. roku życia są zwolnieni z opłat startowych.
 • Będzie możliwość rejestracji na bieg/marsz bezpośrednio w biurze zawodów w miarę dostępności miejsc.

6.KLASYFIKACJE

 • Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet

b) najlepsi zawodnicy i zawodniczki z Gminy Leszno

c) najlepsi zawodnicy i zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego
d) kategoria drużynowa:

– 4 najlepszych zawodników (suma czasów 3 najlepszych zawodników z drużyny + najlepszej zawodniczki)

– drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników

e) klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

 • kategoria do 20 lat (rocznik 2004 – 2000)
 • kategoria do 30 lat (rocznik 1999 – 1990)
 • kategoria do 40 lat (rocznik 1989 – 1980)
 • kategoria do 50 lat (rocznik 1979 – 1970)
 • kategoria do 60 lat i więcej (rocznik 1969 i wcześniejsze)
 • Podczas marszu Nordic Walking prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet

b) najlepsi zawodnicy i zawodniczki z Gminy Leszno

c) najlepsi zawodnicy i zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego
d) kategoria drużynowa:

– 4 najlepszych zawodników (suma czasów 3 najlepszych zawodników z drużyny + najlepszej zawodniczki)

– drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników

7.NAGRODY

BIEG:

 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • Najlepsi zawodnicy i zawodniczki z gminy Leszno, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • Najlepsi zawodnicy i zawodniczki z PWZ, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • Najlepsi zawodnicy i zawodniczki z kategorii wiekowych, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają  pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.

NORDIC WALKING:

 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą marsz otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • Najlepsi zawodnicy i zawodniczki z gminy Leszno, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • Najlepsi zawodnicy i zawodniczki z PWZ, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.

Za zwycięstwo drużynowe w biegu i marszu nie będzie dodatkowych nagród – jedynie puchary za zajęcie miejsc na podium.

8.OPŁATY – BIEG i MARSZ

 • Opłata startowa wynosi:
  –  40 zł, w ramach opłaty zawodnik otrzymuje pakiet startowy: koszulkę, medal po ukończeniu biegu, napoje oraz posiłek.
 • Po zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie internetowej www.datasport.pl  każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7  dni od momentu dokonania zgłoszenia/rejestracji.
 • O wyczerpaniu limitu miejsc organizator poinformuje na stronie https://crosszhistoria.gminaleszno.pl/ oraz za pośrednictwem fanpage’a  na portalu Facebook.
 • Opłat można również dokonać bezpośrednio na konto bankowe Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego z dopiskiem Cross z historią/bieg lub Nordic Walking: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie, nr rachunku:  45 9283 0006 0025 8919 2000 0010. Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.datasport.pl
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn.
 • Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

9. Dojazd :

 • Autobusem

Pętla autobusowa 719 w Lesznie (na dole mapki), należy przejść przez ulicę Sochaczewską– i pójść prosto ulicą Polną do końca.

 • Samochodem

Jadąc ulicą Sochaczewską należy skręcić w ulicę Szkolną, jadąc główną drogą wzdłuż ściany lasu nastąpi ostry skręt drogi głównej w lewo.

Przy ZSP mieści się parking nr 1, następnie skręcając w lewo w ulicę Polną dojeżdżamy do Przedszkola na Parking nr 2. Parking Nr 3 znajduje się w pobliżu miejsca imprezy i będzie dostępny wyłącznie dla osób z kartami wjazdu,

ze względu na potrzebę ograniczenie ruchu pojazdów na drodze prowadzącej bezpośrednio do miejsca imprezy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 • Przebywanie na trasie   biegu  bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane  z trasy przez obsługę trasy biegu.
  W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
 • Depozyty: zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w biurze zawodów. Adres: „Gościniec Julinek, 05-840 Leszno, ul. Julinek 6, otrzymają tam worek oznaczony numerem startowym.  Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

 • Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w bezpośrednio przed startem oraz w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi  biegu.
 • Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Kampinoskiego Parku Narodowego i niniejszego regulaminu.

Oświadczenie_Opiekuna_dziecka_przedszkolnego i młodszego 2018

Oświadczenie_Opiekuna_dziecka_szkolnego 2018

Oświadczenie_Opiekuna_dziecka_Nordic_Walking

UPOWAŻNIENIE odbiór pakietu startowego Cross