Nordic Walking

10 km malowniczej trasy w Puszczy Kampinoskiej

Dyrektor Sportowy Biegu – Radosław Karpiński – start/meta/trasa/ biuro zawodów
e-mail: rkarpinski@pwz.pl

Biuro zawodów – Dariusz Ciećwierz

Kom: 605 440 718
e-mail: d.ciecwierz@op.pl

Dyrektor Imprezy Biegowo-Historycznej „Cross z historią w tle” – Edyta Przybysławska – sprawy organizacyjne, finansowe, wolontariat.
e-mail: rekreacja@gminaleszno.pl

 TERMIN I MIEJSCE, TRASA

 1. Rajd bez rywalizacji sportowej odbędzie się w dniu 12 maja 2018 r. (sobota) ze startem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego „Gościniec Julinek”, 05-840 Leszno, Julinek 6. Start Rajdu nastąpi o godzinie 10:10. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.
 2. Długość trasy: jedna pętla około 10 km. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 3km. Trasa bez atestu. Uwaga! Trasa w całości przebiega przez teren Kampinoskiego Parku Narodowego. Na trasie biegu może występować: błoto, woda, korzenie. Teren częściowo pofałdowany.
  Trasa na około 5% długości wąska (ścieżki leśne z ograniczoną możliwością wyprzedzania).

Kilka metrów na starcie/mecie będzie na powierzchni betonowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innej, nowej trasy rajdu bez podania przyczyny
(ze zmianą kilometrażu trasy włącznie).

POMIAR I LIMIT CZASU

 1. Rajd odbędzie się bez indywidualnego pomiaru czasu.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie 2h od momentu startu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania marszu i zejścia z trasy.

 

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

 1. Punkt zaopatrzony w wodę będzie znajdował się  na ok. 6 km.
 2. Na mecie uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek.
 3. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.
 4. Organizator nie zapewnia pryszniców.


UCZESTNICTWO

 1. W rajdzie prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 12 maja 2018 roku ukończą 16 lat.
 2. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów, lub posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w rajdzie, podpisane przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.
 3. Wzór pozwolenia będzie do pobrania na stronie www.crosszhistoria.pl.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w rajdzie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 5. W Biurze Zawodów uczestnicy rajdu otrzymają pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy, agrafki, pamiątkową koszulkę.
 6. Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na start w marszu.
 7. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią, na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy rajdu, odwołania rajdu lub jego przerwania bez podania powodów.
 9. Uczestników rajdu obowiązują regulamin Kampinoskiego Parku Narodowego kampinoski-pn.gov.pl oraz niniejszy regulamin.
 10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.
 11. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania rajdu przez zawodnika są ostateczne i niezmienne.
 12. Organizator określa limit startujących na 50 osób. Limit ten może zostać podwyższony wedle uznania organizatora.
 13. Mile widziany występ w koszulce przekazanej w pakiecie startowym.
 14. Wszyscy uczestnicy Rajdu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne:

dnia 11 maja (piątek)      w godzinach    16.00 – 18.00
dnia 12 maja (sobota)      w godzinach   08.00 – 09.45

Adres Biura Zawodów znajduje się: na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego „Gościniec Julinek”, 05-840 Leszno, Julinek 6

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia on-line przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej crosszhistoria.pl, www.maratonypolskie.pl, www.domtel-sport.pl

 

 1. Zgłoszenia i opłaty online możliwe są do dnia 5 maja 2017 roku. Po tym terminie opłat będzie można dokonać w biurze zawodów dnia 12 maja (sobota) w godzinach    08.00 – 9.30
   jeśli limit 50 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.

Adres Biura Zawodów: „Gościniec Julinek”, 05-840 Leszno, Julinek 6

 1. UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 50 opłaconych/zaksięgowanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.

NAGRODY

 Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą rajd, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

OPŁATY

1. Opłata startowa wynosi:
– 30 zł (w ramach opłaty zawodnik otrzymuje pakiet startowy –koszulkę, medal po ukończeniu biegu, napoje oraz ciepły posiłek), po 5 maja 2018 opłaty w tej samej wysokości możliwe będą wyłącznie gotówką w biurze zawodów: „Gościniec Julinek”, 05-840 Leszno, Julinek 6:

 • dnia 12 maja (sobota) w godzinach    00 – 09.45

jeśli limit 50 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.

2. Po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie internetowej każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu max. 3 dni od momentu dokonania zgłoszenia/rejestracji. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie usunięte !!!

3. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie, ul. Szkolna 10, 05-84 Leszno: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie, nr rachunku: 45 9283 0006 0025 8919 2000 0010 lub przez zalecany przez organizatora sposób płatności poprzez system DOTPAY-u z dopiskiem:
„Rajd Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK” Należy podać Imię Nazwisko,  oraz datę urodzenia.

WAŻNE !!!

Kompleksowe zgłoszenie zawodnika to rejestracja elektroniczna wraz  z  wniesieniem opłaty startowej. Na liście zgłoszonych będą wyświetlane jedynie osoby z uregulowaną opłatą startową.

4. O wyczerpaniu limitu miejsc organizator poinformuje na stronie www.crosszhistoria.pl
5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn.
7. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

PARKINGI

Dojazd :

 • Autobusem

Pętla autobusowa 719 w Lesznie (na dole mapki), należy przejść przez ulicę Sochaczewską– i pójść prosto ulicą Polną do końca.

 • Samochodem

Jadąc ulicą Sochaczewską należy skręcić w ulicę Szkolną, jadąc główną drogą wzdłuż ściany lasu nastąpi ostry skręt drogi głównej w lewo.

Przy ZSP mieści się parking nr 1, następnie skręcając w lewo w ulicę Polną dojeżdżamy do Przedszkola na Parking nr 2. Parking Nr 3 znajduje się w pobliżu miejsca imprezy i będzie dostępny wyłącznie dla osób z kartami wjazdu, ze względu na potrzebę ograniczenie ruchu pojazdów na drodze prowadzącej bezpośrednio do miejsca imprezy.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników rajdu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy organizatora.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).
 3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XI obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w rajdzie.
 4. Zgłaszając się na rajd zawodnik wyraża zgodę na prowadzenie przez Gminę Leszno lub na jej zlecenie, marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, tabletów i komputerów, oraz przy użyciu automatycznych systemów wywołujących oraz na przesłanie przez Gminę Leszno lub na jej zlecenie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym również na podany przeze mnie numer telefonu lub adres e-mail.
 5. Zgłaszając się na rajd zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu przez Gminę Leszno. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo kontroli, w tym w szczególności żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas rajdu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie rajdu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane  z trasy przez obsługę trasy rajdu.
  W szczególności zabrania się poruszania się po trasie rajdu na rowerach, oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
 3. Depozyty: zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w biurze zawodów. Adres: „Gościniec Julinek, 05-840 Leszno, ul. Julinek 6, otrzymają tam worek oznaczony numerem startowym. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

 1. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w bezpośrednio przed startem oraz
  w czasie rajdu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu.
 3. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Kampinoskiego Parku Narodowego i niniejszego regulaminu.